Tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

Rekisterinpitäjä

 

Suomen Sommelierit ry (2413580-7)
Fredrikinkatu 41
00120 Helsinki

 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

 

Yhdistyksen sihteeri
[email protected]

 

Henkilörekisterin nimi

 

Suomen Sommelierit ry:n jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Suomen Sommelierit ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimitiedot
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • jäsenyystiedot (liittymisaika, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot voidaan ottaa vastaan suoraan Suomen Sommelierit ry:ssä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Tietoja saa luovuttaa rajoitteellisesti, jos luovutus liittyy jäsenten jäsenetuihin, esim. jäsenille postitettavaan kolmannen osapuolen toimittamaan julkaisuun. Yhdistys ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 

 1. WordPress
 2. Guestonline (tiedotteet ja varausjärjestelmä)
 3. Zoner (sähköposti)

 

Henkilötietojen suojaus

 

Suomen Sommelierit ry:n rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhteys tietojärjestelmään on suojattu teknisin keinoin. Rekisteri ja sen varmuuskopiot toimivat laitteissa, jotka sijaitsevat palosuojatuissa ja ympärivuorokautisen käyttövalvonnan alaisissa tiloissa Suomessa.

 

Tietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden ajan tai niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 

Profilointi

 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty,
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole
 • muuta laillista perustetta tai
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden,
 • käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Vastustamisoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

 

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.